Má phanh GoldFren 287

540,000 đ
Số lượng :

HONDA
FES 125 7/9 S-Wing (Non ABS Model) 07 - 09 R
FES 125 A7/A9 S-Wing 07 - 09 R
SH 125 i 9 Fuel Injection 09 R
SH 125 i RA (Fuel injection/rear disc model) 10 - R
FES 150 7/9 S-Wing 07 - 09 R
FES 150 A7/A9 (S-Wing) ABS Model 07 - 09 R
SH 150 i 9 Fuel Injection 09 R
SH 150 RA (Fuel injection/rear disc) 10 - R
NSS 250 8/9 Forza XS 08 - 09 R
NSS 250 A8/A9 Forza EX ABS 08 - 09 R
NSS 250 AX5/AX6/A7 (ABS) Froza Z 05 - 07 R
NSS 250 EX5/EX6 (ABS) Froza EX 05 - 06 R
SH 300 AR8/AR9 (ABS Model) 08 - 09 R
SH 300 i 7/8/9 (Non ABS) 07 - 09 R
SH 300 i A7/A8/A9 (ABS Model) 07 - 09 R
SH 300 i8 Sport 08 - R
SH 300 R8/R9 (Non ABS) 08 - 09 R